Lytse Geast

Nationale Opschoondag

Frysk
25 Maart wie it "Nationale Opschoondag", ek op 'e Lytse Geast. De Lytse Geast is ek wer skjin, mei tank oan Giny, Tjitske M., Hannie, Nynke, Frans, Jan, Celia, Ritske en iksels. Alle rommel is wer fuort!

Nederlands
25 Maart was het Nationale Opschoondag, ook op de Lytse Geast. De Lytse Geast is ook weer schoon, dankzij Giny, Tjitske M., Hannie, Nynke, Frans, Jan, Celia, Ritske en ikzelf. Alle rommel is weer weg!

Ytsje Algra