Lytse Geast

Ringen maken

Frysk
9 maart hawwe wy ringen makke by Marja; der wienen sān froulje dy't wat moais makke ha.

Nederlands
9 maart hebben we ringen gemaakt bij Marja; er waren zeven vrouwen die wat moois hebben gemaakt.

Ytsje Algra